หนังสือธรรมโอสถ

       ที่มาของการจัดทำหนังสือธรรมโอสถ เนื่องด้วย องค์หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตรัสให้โอวาทกับพ่อขาวไว้ว่า "ให้ช่วยกันเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ให้สู้ไม่ถอย เหมือนกับองค์หลวงตามหาบัว ที่กล่าวไว้ในหนังสือว่า สู้ไม่ถอย อย่าท้อถอย" จึงเป็นที่มาของหนังสือ ธรรมโอสถ กับ หนึ่งคำตอบของความเจ็บปวดอยู่ที่นี่ โดยคุณพ่อขาว วันชาติ ยิ้มมี โดยคุณพ่อขาวได้เขียนคำบูชาองค์พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ด้วยลายมือของท่านในหนังสือ ธรรมโอสถ มีใจความดังนี้ "กราบเทิดทูน บูชาองค์พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ข้าพเจ้าปรารถนาจะตอบแทนพระคุณ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการประพฤติปฏิบัติบูชา องค์ท่านอย่างสูงสุด ในเบื้องปลายชีวิตของข้าพเจ้าชาตินี้ ด้วยความเคารพบูชาในคำตรัสคำสั่งสอนของ องค์ท่าน เอามาประพฤติ ปฏิบัติตลอดชีวิตของข้าพเจ้าในชาตินี้"